ส่วนการศึกษา

 • นายเชาวลิต จินดาประเสริฐ
 • นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา • นางหนูรีย์ หวังเหล็ม
 • ครู ศพด.บ้านโอน • นางศริญญา รักษ์สายธาร
 • ครู ศพด.บ้านป่าระไม • นางสาวสุไหลขอ โอะโร
 • ครู ศพด.บ้านป่าระไม • นางสุกัญญา เบ็ญยุโส๊ะ
 • ครู ศพด.บ้านป่าระไม • นางกุลวดี เห็มเอียด
 • ครู ศพด.บ้านโอน • นายวสันต์ หัดยี
 • ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน